Nasz statut, KRS

STATUT STOWARZYSZENIA WINKIDS
(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne:

§1
Mając na uwadze, że potrzeba otoczenia dziecka szczególną troską została wyrażona w Genewskiej Deklaracji Praw Dziecka z 1924 r. Oraz Deklaracji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 20 listopada 1959 r. I uznanej w Ogólnej Deklaracji Praw Człowieka w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (w szczególności w artykułach 23 i 24), w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych , Społecznych i Kulturalnych ( w szczególności artykuł 10) , jak również w statutach i stosownych dokumentach wyspecjalizowanych agencji międzynarodowych , organizacji zajmujących się zapewnieniem dobrobytu dzieciom oraz – jak wskazano w deklaracji Praw Dziecka – „Dziecko z uwagi na swą niedojrzałość fizyczną oraz umysłową , wymaga szczególnej opieki i troski w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed jak i po urodzeniu” powołano WinKids.

§2
Stowarzyszenie WinKids zwane dalej WinKids jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób mającym na celu tworzenie warunków do nieskrępowanego, ponadpolitycznego oddziaływania na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa a w szczególności dzieci i młodzieży.

§3
1. WinKids działa w formie klubu sportowego jako stowarzyszenie na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz niniejszego statutu.
2. WinKids posiada osobowość prawną.

§4
1. Siedziba WinKids mieści się w Świnoujściu.
2. WinKids swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności rejon województwa zachodniopomorskiego. Dla właściwego realizowania celów WinKids może prowadzić działalność w pozostałych regionach, a także poza granicami RP.
3. Czas działania WinKids jest nieograniczony.

§5
1. WinKids może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§6
WinKids dla realizacji swoich celów statutowych może powoływać inne organizacje lub przystępować do innych organizacji w granicach dopuszczonych prawem.

II. Cele i sposoby działania

§7
1. WinKids w swoim wielopłaszczyznowym działaniu realizuje interdyscyplinarne cele główne:
1) działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu i wychowania ,,przez’’ i ,,do’’ kultury fizycznej,
2) wszechstronny rozwój intelektualny, psychofizyczny, zdrowotny, społeczny, estetyczny, moralny i duchowy,
3) działalność w zakresie ochrony środowiska i wychowania w poszanowaniu środowiska naturalnego,
4) działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury,
5) działalność na rzecz rozwoju regionu powiatu Świnoujście,
6) wykonywanie ratownictwa wodnego i zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych.

2. W szczegółowe z zakresu:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2) nauki, edukacji, wychowania;
3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
4) ratownictwa i ochrony ludności;
5) działalności charytatywnej;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

3. W ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego WinKids realizuje cele szczegółowe z zakresu:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2) nauki, edukacji, wychowania;
3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
4) ratownictwa i ochrony ludności;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
8) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

§8
WinKids realizuje cele statutowe poprzez:
1) prowadzenie działalności z zakresu wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, sportu i rehabilitacji ruchowej:
a) organizowanie zawodów i imprez sportowych,
b) organizowanie turniejów i konkursów rekreacyjnych,
c) promocje różnorodnych form aktywności fizycznej tj., obozów sportowo-wędrownych, obozów kondycyjnych, obozów sportowo-rekreacyjnych, obozów specjalistycznych, obozów rehabilitacyjnych, obozów krajoznawczo-sportowych,
d) organizowanie sportów ekstremalnych, rejsów żeglarskich i motorowodnych, spływów kajakowych, rajdów pieszych, biegów i imprez na orientację, zlotów motorowych, rajdów rowerowych, ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego WinKids realizuje cele
e) szkolenie i doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich,
f) działalność wychowawcza i popularyzatorska,
g) kierowanie dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo, o odpowiednich warunkach zdrowotnych, do określonych związków sportowych,
h) prowadzenie sekcji sportowych: sport pływacki, sport motorowodny, snooker i bilard angielski, bilard, piłka nożna, kajakarstwo, narciarstwo, gimnastyka artystyczna,
i) prowadzenie sekcji sportowych innych nie wymienionych w §8 w punkcie h,
j) prowadzenie badań naukowych z zakresu rozwoju psychofizycznego,
k) przeprowadzanie egzaminów i testów,
l) nadawanie uprawnień i certyfikatów oraz poświadczanie innych kwalifikacji,
m) organizacje sportowych imprez turystyki kwalifikowanej oraz sportowych imprez wyjazdowych,

2) prowadzenie ratownictwa wodnego i zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych poprzez:
a) organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych,
b) prowadzenie szkoleń ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami,
c) prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych,
d) utrzymywaniu stałych dyżurów ratowników wodnych,
e) umożliwianie ratownikom wodnym odbywanie niezbędnych szkoleń i egzaminów oraz organizowanie tych szkoleń i egzaminów,
f) posiadaniu specjalistycznego sprzętu oraz środków transportu i łączności,
g) współpracę z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
h) współpracę z innymi systemami, które zapewniają pomoc na obszarach wodnych, w tym w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

3) podnoszenie sprawności fizycznej, wydolności oraz innych cech psychofizycznych,
4) upowszechnianie zdrowego stylu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania się oraz form aktywnego spędzania czasu wolnego,
5) prowadzenie działań służących rozwojowi sektora rybołówstwa i akwakultury, a także rozwojowi powiatu Świnoujście poprzez:
a) zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
b) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym powiązania działalności turystycznej, ratowniczej i rybackiej w regionie,
c) promowanie i ułatwianie przedsiębiorczości lokalnych społeczności rybackich i dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,
d) propagowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego w regionie,

6) promocje i realizacje nowatorskich, skutecznych i atrakcyjnych metod nauczania i wychowywania dzieci i młodzieży w szkole i poza nią,
7) tworzenie odpowiednich warunków szkoleniowych do edukacji sportowej, ekologicznej, regionalnej i zdrowotnej,
8) propagowanie programów edukacji sportowej, regionalnej, ekologicznej i zdrowotnej (kursy, szkolenia, konferencje naukowe, seminaria, narady, konkursy, wystawy, prelekcje, wykłady, akcje, zajęcia terenowe, prezentacje, inscenizacje itp.),
9) działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży szczególności z terenów zagrożonych ekologicznie,
10)wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; przeciwdziałanie patologii społecznej,
11) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony i zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
12) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
13) propagowanie wiedzy o kraju, jego środowisku przyrodniczym, tradycjach, zabytkach kultury i sztuki,
14) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
15) uwzględnianie potrzeb osób niepełnosprawnych,
16) współpraca z instytucjami oświatowymi, pozarządowymi i samorządem terytorialnym,
17) działanie integrujące członków WinKids w całym regionie i kraju, pomoc wzajemna i współpraca,
18) działanie charytatywne na rzecz dzieci i młodzieży,
19) prowadzenie badań naukowych,
20) działalność wydawniczą,
21) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową w kraju i za granicą,
22) inne zadania zgodne z celami statutowymi.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków młodzieżowych;
3) członków wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym może być jedynie osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, mogąca przedstawić pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia w tym jednego członka założyciela.
3. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku od 16 do 18 lat posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogący przedstawić pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia w tym jednego członka założyciela.
4. Członkiem młodzieżowym może zostać każda osoba niepełnoletnia nie będąca członkiem zwyczajnym, która uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i spełniła warunki zawarte w regulaminie młodzieżowym WinKids zatwierdzonym przez zarząd WinKids.
5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia jako członek wspierający

§10
1. Kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia składa pisemną deklarację, zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia, zobowiązanie do opłacania składek i dążenia do realizacji postanowień Statutu i celów Stowarzyszenia oraz przedkłada na piśmie dwie pozytywne opinię członków Stowarzyszenia, w tym jednego członka założyciela.
2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1 zawiera imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, adres poczty elektronicznej.
3. Pozytywna opinia, o której mowa w ust. 1 zawiera oświadczenie członka Stowarzyszenia o jego rekomendacji do przystąpienia do Stowarzyszenia oraz czytelny podpis członka Stowarzyszenia.
4. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej uchwale Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
5. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
6. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o odmownej uchwale Zarządu.

§11
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
2) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
3) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
4) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
6) korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4) regularnie i w terminie opłacać składki członkowskie i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia,
5) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, w szczególności uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach.
6) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
7) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia i wspierać Stowarzyszenie.

3. Członek zwyczajny obowiązany jest informować Zarząd o każdej zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

§12
1. Ustanie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa; 2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych; 3) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 stwierdza Zarząd w formie uchwały, którą Zarząd niezwłocznie doręcza zainteresowanemu członkowi, za wyjątkiem śmierci członka.
3. Zarząd Stowarzyszenia może wykluczyć członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia w przypadku:
1) zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
2) nieuczestniczenie bez usprawiedliwienia w dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków;
3) zachowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaniechania takiego zachowania;
4) zachowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia;
5) działania na szkodę Stowarzyszenia.

4. O wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, którą Zarząd niezwłocznie doręcza zainteresowanemu członkowi.
5. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 4 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
6. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 2 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które wnosi się za pośrednictwem Zarządu, w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. W razie nadania odwołania za pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje data stempla pocztowego. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
7. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 11 niniejszego statutu.
8. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty.

§13
1. Członek młodzieżowy Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia,
2) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
3) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
5) korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

2. Członek młodzieżowy Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
5) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia i wspierać Stowarzyszenie.

3. Do ustania członkostwa członka młodzieżowego i wykluczenia członka młodzieżowego stosuje się odpowiednio przepisy § 12 Statutu.

§14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia jako członek wspierający, po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz oświadczenia o wysokości deklarowanej składki członkowskiej.
2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1 zawiera nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer regon, numer NIP, adres poczty elektronicznej.
3. Do deklaracji, o której mowa w ust. 1 dołącza się odpis z właściwego rejestru, jeżeli osoba prawna podlega wpisowi do rejestru.
4. W imieniu osoby prawnej deklarację (podpisuje) składa organ uprawniony do reprezentacji, zgodnie z odrębnymi przepisami, wskazując jednocześnie osobę fizyczną reprezentującą osobę prawną w Stowarzyszeniu.
5. Członek wspierający obowiązany jest informować Zarząd o każdej zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.
6. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
7. Do ustania członkostwa członka wspierającego i wykluczenia członka wspierającego stosuje się odpowiednio przepis § 12 Statutu.

§15
1. Członkowie młodzieżowi i wspierający mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego.
2. Członkowie młodzieżowi i wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, wyłącznie z głosem doradczym.

IV. Władze Stowarzyszenia:

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 17
1. Członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia.
2. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów.
3. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być pisemna zgoda członka.

§18
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas możliwe jest zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia, na którym uchwały mogą być podjęte bezwzględną większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Kolejne Walne Zgromadzenie może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 15 minut i nie później niż po upływie miesiąca, licząc od dnia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Kolejne Walne Zgromadzenie może zwołać wyłącznie Zarząd.
5. Dopuszczalny jest udział członka Stowarzyszenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu jego praw i obowiązków przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności.

Walne Zgromadzenie Członków

§19
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest wyłącznie przez Zarząd, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Zarząd może zwoływać Walne Zgromadzenie w razie zaistnienia takiej potrzeby. 
3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przez zawiadomienie członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, przynajmniej na dwa tygodnie przed jego terminem przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia lub przez rozesłanie pisemnych zawiadomień na adresy członków wskazane w deklaracji członkowskiej.
4. Przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 rozumie się wysłanie zawiadomienie za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty elektronicznej lub osobisty odbiór zawiadomienia przez Członka.
5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek podpisany przez 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zgromadzenia musi przypadać nie później niż w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
6. Do wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5 dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
7. W razie niezwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia zgodnie z ust. 5, Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna, działająca w pełnym składzie, jednomyślne, stosując odpowiednie postanowienia Statutu o sposobie zwołania Walnego Zgromadzenia. Do tak zwołanego Walnego Zgromadzenia nie stosuje się § 18 ust. 2.
8. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia nie może być zmieniony na Walnym Zgromadzeniu, chyba że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§20 
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalenie Statutu i zmian Statutu Stowarzyszenia;
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu;
3) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;
4) ustalanie wysokości składek członkowskich;
5) uchwalanie w miarę potrzeby programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia;
uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności
Zarządu i Stowarzyszenia;
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności w roku
kalendarzowym;
9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku;
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji o podobnym
charakterze;
11) wyrażenie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości;
12) wyrażenie zgody na powoływanie i likwidację oddziałów Stowarzyszenia;
13) podejmowanie uchwał w innych przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz
w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów
Stowarzyszenia;

2. Walne Zgromadzenie pracuje według porządku obrad podanego w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zgromadzeniu może być zarządzona przerwa na okres nie dłuższy niż 48 godzin, po przerwie sprawdza się istnienie wymaganego quorum.
4. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu, wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, a na jego wniosek może wybrać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, głosowanie tajne nie jest możliwe.

§21
1. Mandat członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej wygasa z powodu:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
2) pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
3) odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia;
4) śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych
przez członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którym wygasł mandat z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 pełnią swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na ich miejsce, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

Zarząd


§22
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd składa się z 1-3 członków.
3. Członkiem Zarządu nie mogą być osoby:
1) będące członkami Komisji Rewizyjnej lub pozostające z członkiem Komisji Rewizyjnej w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
3) nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych albo pozbawione praw publicznych.
4. Wybranie do składu Zarządu osoby wbrew postanowieniom ust. 3 jest nieważne, co stwierdza Komisja Rewizyjna w formie uchwały.
5. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 jest uznawane za pisemną rezygnację członka Zarządu z pełnionej funkcji, którego okoliczność ta dotyczy.
6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępuje go wskazany przez niego Członek Zarządu.
7. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków
Zarządu, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, a przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania
zobowiązań majątkowych, w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego uprawnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu.

§22a
1. Do zakresu działania Zarządu należy :
1) realizacja celów Stowarzyszenia i zapewnienie funkcjonowania Stowarzyszenia;
2) realizacja postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia;
3) składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia (reprezentacja Stowarzyszenia
wobec osób trzecich), kierowanie pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
4) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa;
5) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
6) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
7) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia;
8) prowadzenie listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia w porządku alfabetycznym, uaktualniając ją w razie pojawienia się okoliczności to uzasadniających;
9) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia;
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
3. Prezes Zarządu dokonuje podziału czynności między Członków Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.
5. Sposób zwołania posiedzeń zarządu, zostanie określony w regulaminie Zarządu.
6. Zarząd może podejmować uchwały, gdy wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu. Gdy i ten jest nieobecny, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem, spośród obecnych członków Zarządu.
8. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Stowarzyszenia.
9. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inni zaproszeni goście wyłącznie z głosem doradczym.
10. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Projekt regulaminu może opracować Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§23
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum dwóch członków. Wybiera ze swego grona
przewodniczącego.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu, a w szczególności w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
2) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu z działalności Zarządu i Stowarzyszenia;
3) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.

4. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
1) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
3) nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych albo pozbawione praw publicznych.

5. Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 4 jest nieważne, co stwierdza Zarząd w formie uchwały.
6. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, a gdyby było to niemożliwe Wiceprzewodniczący.
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący. Gdy i ten jest nieobecny, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem, spośród obecnych członków Komisji Rewizyjnej.
9. Komisji Rewizyjnej podejmuje decyzje w formie uchwał, gdy wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
10.Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej. Projekt regulaminu może opracować Komisja Rewizyjna.

V. Majątek Stowarzyszenia

§24
1. Majątek WinKids powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku WinKids, z dotacji oraz z ofiarności publicznej.
2. Walne Zgromadzenie określa wysokość miesięcznej składki członkowskiej.
3. Składkę członkowską zobowiązany jest płacić każdy zwyczajny członek WinKids.
4. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zabrania się:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy zostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa.
2) Przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich.
5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego miesiąca kalendarzowego.
6. Nowo przyjęci członkowie wpłacają pierwszą składkę od następnego miesiąca po miesiącu, w którym Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§25
Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy: w przypadku zarządu jednoosobowego Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch Członków Zarządu.

§26
1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest przez Zarząd.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Uzyskane fundusze WinKids służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków WinKids.

VI. Przepisy końcowe

§27
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29
1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
2. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.
3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.

 

DO POBRANIA:

- STATUT - wersja PDF
- ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO STOWARZYSZEŃ - wersja PDF