REGULAMIN


REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA

1. Organizatorem kursów nauki i doskonalenia pływania jest stowarzyszenie WinKids.
2. Zajęcia organizowane są w dwóch cyklach (semestrach zimowym i letnim) od września do czerwca, każdy cykl (semestr) obejmuje 14 zajęć po 45 min.
3. Uczestnicy kursów przychodzą na zajęcia na własną odpowiedzialność, będąc świadomi swojego stanu zdrowia.
4. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby kontynuujące zajęcia (bez przerw).
5. Wysokość opłaty za kurs zgodnie z informacją podaną na stronie w zakładce cennik.
6. Gwarancją miejsca w grupie jest terminowa wpłata należności za kurs.
7. Płatność za kurs ma być dokonana przelewem i nie podlega zwrotowi.
8. Opłatę należy uiścić na numer konta w wyznaczonym terminie.
9. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w ramach wolnych miejsc w innych grupach o tym samym poziomie umiejętności.
10. Odrabianie możliwe jest w terminie do dwóch tygodni liczonych od powrotu na zajęcia.
11. Termin odrabiania nieobecności ustala się z pracownikiem biura telefonicznie lub SMS pod numerem telefonu 603 997 333.
12. Nieobecność na zajęciach nie daje prawa do zwrotu wpłaty za kurs lub jej zmniejszenia.
13. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny kurs. W szczególnych sytuacjach, po ustaleniu z pracownikiem Biura, uczestnik zajęć może odrobić niewykorzystane zajęcia w kolejnym semestrze.
14. Wyłącznie w przypadku długotrwałej choroby nie rokującej powrotu na zajęcia (popartej zaświadczeniem lekarskim) będą rozpatrywane wnioski o zwrot należności.
15. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu kursów nauki i doskonalenia pływania oraz regulaminu pływalni.
16. Kursant powinien być wyposażony w:
•  strój pływacki (zgodny z Regulaminem Pływalni),
•  czepek,
• okularki pływackie.

17. Organizator ponosi odpowiedzialność za dzieci tylko podczas trwania zajęć w wodzie.
18. Odpowiedzialność za pobyt dziecka w szatni przed i po zajęciach w wodzie ponosi opiekun.
19. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia.
20. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego instruktora jest zabronione.
21. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do dokładnego umycia się pod natryskiem.
22. Za rzeczy pozostawione w szatni bez zabezpieczenia, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
23. Zapisywanie się na kurs jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu nauki i doskonalenia pływania oraz regulaminu pływalni.

 

Pływanie niemowląt, więcej ...

Nauka pływania dla dzieci i młodzieży, więcej ...

Kursy pływnia dla dorosłych, więcej ...

Zajęcia ogólnorozwojowe i gimnastyki sportowej, więcej ...