REGULAMIN

dzieci gimnastyka2REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH
gimnastycznych oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych.

  1. Celem prowadzonych zajęć jest nauka i doskonalenie umiejętności gimnastycznych, akrobatycznych oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.
  2. Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.
  3. Warunki opisane niniejszym regulaminem, są akceptowane przez rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem.
  4. Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, organizatorzy zwolnieni są z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.
  5. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
  6. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń trenera dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
  7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą rzeczy pozostawionych w szatni przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich.
  8. Zaleca się, aby uczestnik zajęć sportowych dokonał ubezpieczenia własnej osoby. Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie nieszczęśliwe wypadki narażające życie i zdrowie, następstwa kontuzji sportowych, koszty leczenia oraz ratownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobach i mieniu powstałe w trakcie zajęć sportowych.
  9. Trenerzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć czy z powodu wykonywania ćwiczeń sportowych organizowanych przez organizatorów zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
  10. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciachsportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.